Học tiếng Anh > chart

chart

đồ thị, biểu đồ; vẽ đồ thị, lập biểu đồ
« Back to Glossary Index