Học tiếng Anh > commit

commit

giao, gửi, ủy nhiệm, ủy thác; tống giam, bỏ tù
« Back to Glossary Index