Học tiếng Anh > entertainer

entertainer

người quản trò, người tiếp đãi, chiêu đãi
« Back to Glossary Index