Học tiếng Anh > fall over

fall over

ngã lộn nhào, bị đổ
« Back to Glossary Index