Học tiếng Anh > abuse

abuse

lộng hành, lạm dụng
« Back to Glossary Index