Học tiếng Anh > agree

agree

đồng ý, tán thành
« Back to Glossary Index