Học tiếng Anh > agreement

agreement

sự đồng ý, tán thành; hiệp định, hợp đồng
« Back to Glossary Index