sự giúp đỡ; thêm vào, phụ vào
« Back to Glossary Index