sự nhắm (bắn), mục tiêu, ý định; nhắm, tập trung, hướng vào
« Back to Glossary Index