không khí, bầu không khí, không gian
« Back to Glossary Index