Học tiếng Anh > alarming

alarming

làm lo sợ, làm hốt hoảng, làm sợ hãi
« Back to Glossary Index