Học tiếng Anh > ambition

ambition

hoài bão, khát vọng
« Back to Glossary Index