Học tiếng Anh > amount

amount

số lượng, số nhiều; lên tới (money)
« Back to Glossary Index