Học tiếng Anh > animal

animal

động vật, thú vật
« Back to Glossary Index