Học tiếng Anh > anticipate

anticipate

thấy trước, chặn trước, lường trước
« Back to Glossary Index