một người, vật nào đó; bất cứ;
« Back to Glossary Index