Học tiếng Anh > aside

aside

về một bên, sang một bên
« Back to Glossary Index