Học tiếng Anh > assistant

assistant

người giúp đỡ, người phụ tá; giúp đỡ
« Back to Glossary Index