Học tiếng Anh > associate

associate

kết giao, liên kết, kết hợp, cho cộng tác
« Back to Glossary Index