Học tiếng Anh > backward

backward

về phía sau, lùi lại
« Back to Glossary Index