Học tiếng Anh > bake

bake

nung, nướng bằng lò
« Back to Glossary Index