Học tiếng Anh > be called

be called

được gọi, bị gọi
« Back to Glossary Index