Học tiếng Anh > belong

belong

thuộc về, của, thuộc quyền sở hữu
« Back to Glossary Index