Học tiếng Anh > beneath

beneath

ở dưới, dưới thấp
« Back to Glossary Index