Học tiếng Anh > bill

bill

hóa đơn, giấy bạc
« Back to Glossary Index