Học tiếng Anh > black

black

đen; màu đen
« Back to Glossary Index