Học tiếng Anh > blade

blade

lưỡi (dao, kiếm); lá (cỏ, cây); mái (chèo); cánh (chong chóng)
« Back to Glossary Index