Học tiếng Anh > blonde

blonde

hoe vàng, mái tóc hoe vàng
« Back to Glossary Index