Học tiếng Anh > blood

blood

máu, huyết; sự tàn sát, chem giết
« Back to Glossary Index