Học tiếng Anh > blue

blue

xanh, màu xanh
« Back to Glossary Index