Học tiếng Anh > bomb

bomb

quả bom; oánh bom, thả bom
« Back to Glossary Index