Học tiếng Anh > bone

bone

xương
« Back to Glossary Index