Học tiếng Anh > border

border

bờ, mép, vỉa, lề (đường)
« Back to Glossary Index