Học tiếng Anh > boss

boss

ông chủ, thủ trưởng
« Back to Glossary Index