Học tiếng Anh > bottom

bottom

phần dưới cùng, thấp nhất; cuối, cuối cùng
« Back to Glossary Index