Học tiếng Anh > bowl

bowl

cái bát
« Back to Glossary Index