Học tiếng Anh > change

change

thay đổi, sự thay đổi, sự biến đổi
« Back to Glossary Index