Học tiếng Anh > character

character

tính cách, đặc tính, nhân vật
« Back to Glossary Index