Học tiếng Anh > characteristic

characteristic

riêng, riêng biệt, đặc trưng, đặc tính, đặc điểm
« Back to Glossary Index