Học tiếng Anh > charge

charge

nhiệm vụ, bổn phận, trách nhiệm;
« Back to Glossary Index