Học tiếng Anh > cloth

cloth

vải, khăn trải bàn, áo thầy tu
« Back to Glossary Index