Học tiếng Anh > cloud

cloud

mây, đám mây
« Back to Glossary Index