Học tiếng Anh > common

common

công, công cộng, thông thường, phổ biến
« Back to Glossary Index