Học tiếng Anh > communicate

communicate

truyền, truyền đạt; giao thiệp, liên lạc
« Back to Glossary Index