Học tiếng Anh > communication

communication

sự giao tiếp, liên lạc, sự truyền đạt, truyền tin
« Back to Glossary Index