Học tiếng Anh > confront

confront

đối mặt, đối diện, đối chiếu
« Back to Glossary Index