Học tiếng Anh > creature

creature

sinh vật, loài vật
« Back to Glossary Index