Học tiếng Anh > criticism

criticism

sự phê bình, sự phê phán, lời phê bình, lời phê phán
« Back to Glossary Index