Học tiếng Anh > criticize

criticize

phê bình, phê phán, chỉ trích
« Back to Glossary Index