Học tiếng Anh > date

date

ngày, kỳ, kỳ hạn, thời kỳ, thời đại; đề ngày tháng, ghi niên hiệu
« Back to Glossary Index